Dodatočná zľava až -15% na zásnubné prstienky a obrúčky Chcem zľavový kód!
0
Dní
:
0
Hod
:
0
Min
:
0
Sekúnd
  • Doprava zadarmo
  • 120 dní na bezplatné vrátenie
  • Bezplatné nastavenie veľkosti
  • SAVICKI Care+®
  • Bezplatné gravírovanie
Produkty:

Tento produkt nebol nájdený.

Zadajte do vyhľadávača inú frázu

Kategória:

Táto kategória nebola nájdená.

Zadajte do vyhľadávača inú frázu

Obchodné podmienky

§ 1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

 

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky) e-shopu, so sídlom Savicki 1976 sp. z o.o., Gorzowska 2a, 65-127 Zielona Góra, DIČ (DPH): PL9731046027, (ďalej len „predávajúci) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník „občiansky zákonník) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese savicki.sk (ďalej len „webová stránka), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „e-shop).

2. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

§ 2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo na e-shope.

2. Kupujúci má povinnosť pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru uvádzať správne a pravdivé údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je nutné pri akejkoľvek ich zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné náklady vzniknuté uvedením nesprávnych informácií.

3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci má povinnosť zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

§ 3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa neaplikuje. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spätých s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spätých s balením a dodaním tovaru uvedených vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade doručenia tovaru mimo územia Slovenskej republiky bude predávajúcim individuálne zvolený najvhodnejší možný spôsob doručenia. Spoplatnenie doručenia mimo územia Slovenskej republiky je potom určované individuálne.

3. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,

c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka).

4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „záväzne objednávam. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „e-mailová adresa kupujúceho).

5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu, termín doručovania, overenie parametrov objednaného tovaru) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky, ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu e-mailovej adresy kupujúceho uvedenej v objednávke.

7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

§ 4. CENA TOVARU A SPÔSOBY PLATBY

 

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a) v hotovosti či bezhotovostne na dobierku dopravcovi,

b) bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay, PayU, Apple Pay, Google Pay, alebo klasickým bankovým prevodom,

c) kryptomenou prostredníctvom platobného systému Zonda Pay,

d) platba na splátky s využitím finančných služieb akciovej spoločnosti Inbank. Platba na splátky sa riadi platnými obchodnými podmienkami AS Inbank.

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3. Pri využití možnosti platby na dobierku je štandardne požadovaná zálohová platba vopred vo výške 30 % z hodnoty objednávky. Poplatok za dobierku potom činí 50 Sk. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4. V prípade platby na dobierku je kúpna cena, prípadne znížená o zálohovú časť platby z odseku 3., splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby (variabilný symbol je vždy číslo objednávky). V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neaplikuje.

7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je to stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci Savicki 1976 sp. z o.o., Gorzowska 2a, 65-127 Zielona Góra, DIČ (DPH): PL9731046027 je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle elektronický na emailovú adresu uvedenú v objednávke.

9. Objednaný tovar bude odoslaný na adresu uvedenú ako adresa dodacia. 10. Ďalšie podrobnosti o spôsoboch platby sú k nahliadnutiu na adrese: https://office.savicki.sk/platby-a-dodani

§ 5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY V RÁMCI 14 DENNEJ ZÁKONNEJ LEHOTY A DODATOČNEJ 120 DENNEJ LEHOTY SAVICKI


1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť na to určený vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý je k dispozícii na stránkach e-shopu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@savicki.sk.

3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, ak sa nedohodnú predávajúci a kupujúci inak. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený alebo prispôsobený jeho požiadavkám. Touto personalizáciou sa rozumie:

a)   vyhotovenie rytiny,

b)    vyhotovenie šperku s rýdzosťou zlata 750,

c)   platinovanie bieleho zlata,

d)   vyhotovenie z hypoalergénnej verzie bieleho zlata,

e)   vyhotovenie šošovky,

f)    vyhotovenie tovaru s úpravami mimo štandardných vzorov e-shopu,

g)   vyhotovenie tovaru podľa vzoru dodaného zákazníkom,

h)   osadenie tovaru drahokamom / drahokamami s certifikáciou mimo štandardnej ponuky e-shopu.


4. E-shop umožňuje odstúpenie od kúpnej zmluvy v rámci dodatočnej 120 dennej lehoty SAVICKI (ďalej „120 denná lehota) od doručenia tovaru ku kupujúcemu, prípadne od dodávky poslednej položky, pokiaľ objednávka pozostáva z viacerých položiek. Táto 120 denná lehota je dodatočnou službou poskytovanou predávajúcim a nejedná sa tak o predĺženie 14 dennej zákonnej lehoty v celom jej zákonnom znení. V prípade uplatnenia dodatočného práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy sú všetky prípady posudzované individuálne. E-shop si v takom prípade vyhradzuje právo odstúpenie zamietnuť. 120 denná lehota slúži primárne za účelom zoznámenia sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Pokiaľ tovar ponesie akékoľvek známky používania či poškodenia, ktoré by znižovalo hodnotu tovaru, žiadosti o odstúpenie od kúpnej zmluvy nebude vyhovené. Odstúpenie od kúpnej zmluvy v 120 dennej lehote tiež nie je možné uplatniť v prípade, ak pri tovare bola:

a) dodatočne upravená veľkosť,

b) dodatočne vyhotovená rytina,

c) dodatočne upravené jeho vlastnosti na prianie zákazníka mimo štandardných vzorov ponúkaných na e-shope,

d) tovar bol upravený treťou stranou,

e) tovar bol v rámci objednávky vymenený za iný,

f) obstarávacia cena tovaru alebo sady tovaru presahuje 3000 €,

g) vo všetkých prípadoch uvedených v čl. 5.3 bod a) až h).


5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné v prípade využitia darčekového poukazu. Darčekový poukaz nie je považovaný za tovar, ale má povahu služby, pretože kupujúceho oprávňuje na kúpu tovaru v jeho hodnote. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné iba v prípade samotného darčekového poukazu, a to v zákonnej lehote 14 dní od jeho doručenia kupujúcemu. Právo zaniklo (alebo zaniká), pokiaľ bol v tejto lehote poukaz už uplatnený, pretože služba bola zo strany kupujúceho s jeho súhlasom už využitá. Pokiaľ bude zakúpený tovar v hodnote presahujúcej hodnotu darčekového poukazu, je možné u tohto tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.1. Hodnota darčekového poukazu potom nebude predmetom odstúpenia.

6. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 či čl. 5.4. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti.

7. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

8. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je kupujúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Pokiaľ tovar bol už predávajúcim expedovaný, bude vyčkaný na jeho vrátenie.

 

9. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

10. Pri uplatnení vrátenia tovaru v rámci dodatočnej služby SAVICKI Care+ sa táto služba riadi vlastnými podmienkami, viď https://office.savicki.sk/savicki-care-plus-obchodne-podmienky.

§ 6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 

1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

 

3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

4. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od dopravcu prevziať.

 

5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 

6. Kupujúci si zvolí preferovaného dopravcu počas zadávania údajov do objednávky. Dopravca kupujúci volí zo zoznamu uvádzaného predávajúcim. Doprava samotná sa potom riadi platnými obchodnými podmienkami vybraných dopravcov.

 

7. Doručovanie tovaru kupujúcemu od prevzatia tovaru od predávajúceho činí štandardne 2-4 pracovné dni. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné omeškanie doručovania z dôvodu napr. štátneho sviatku či aktuálneho vyťaženia dopravcov (pr. v čase pred vianočnými sviatkami).

§ 7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

 

1.  Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

 

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci najmä zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy k tovaru sa vzťahujúcemu,

b) sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

c) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa neaplikujú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebeniu, ktorý tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

 

4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

 

5. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Pre uplatnenie práva z chybného plnenia môže kupujúci taktiež využiť na to určený vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý je k dispozícii na stránkach e-shopu. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu. Predávajúci vydá kupujúcemu písomne ​​či formou elektronickej pošty potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená. Potvrdenie slúži iba ako doklad o prijatí reklamácie. Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

 

6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

 

7. Predávajúci je povinný vrátiť náklady na dodanie tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

 

8. Predávajúci ponúka možnosť zmeniť veľkosť prstienkov. Zmena veľkosti môže byť vykonaná zadarmo iba raz, a to v rámci 120 dennej lehoty. Bezplatná zmena veľkosti je možná iba do 3 celých veľkostí nahor alebo nadol od aktuálnej veľkosti prstienka. Akákoľvek zmena veľkosti po uplynutí 120 dennej lehoty či pri prekročení úpravy o viac ako 3 veľkosti je nacenená individuálne. Náklady späté s dopravou tovaru k predávajúcemu a následne späť ku kupujúcemu v rámci 120 dennej lehoty hradí predávajúci. Po uplynutí tejto lehoty náklady späté s dopravou tovaru hradí v plnej výške kupujúci. Termín realizácie úpravy veľkosti je 30 dní od okamihu, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva zmeny veľkosti) predávajúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu termínu realizácie tejto služby. Zákazník je pred uplatnením vyššie uvedeného práva povinný kontaktovať predávajúceho a poskytnúť mu podrobnosti, a to za využitia k tomu určeného vzorového formulára poskytovaného predávajúcim na e-shope.

 

9. Pri uplatnení dodatočnej služby SAVICKI Care+ sa táto služba riadi vlastnými podmienkami, viď https://office.savicki.sk/savicki-care-plus-obchodni-podminky.

§ 8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

3. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@savicki.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.

§ 9. INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. Spoločnosť Savicki 1976 sp. z o.o., Gorzowska 2a, 65-127 Zielona Góra, DIČ (DPH): PL9731046027 vykonáva spracovanie osobných údajov kupujúcich, pretože je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy s kupujúcimi ohľadom predaja tovaru (alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím takej zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie osobných údajov kupujúcich, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností predávajúceho.

§ 10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom a službami predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho elektronické zariadenie. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 

§ 11. ĎALŠIE USTANOVENIA

1. Predávajúci je povinný informovať prostredníctvom podmienok spracovania osobných údajov, obchodných podmienok, podmienok použitia, kúpnej zmluvy alebo iného vhodného dokumentu, ktorý rieši vzťah predávajúceho s kupujúcimi o tom, že ich osobné údaje sú predávané predávajúcemu ako spracovateľovi osobných údajov za účelom vygenerovania dotazníka, zberu spätnej. väzby a jej vyhodnocovanie. Pre informovanie kupujúcich je predávajúci povinný použiť nasledujúcu alebo obdobnú formuláciu: „Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

§ 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. S účinnosťou od 1. 2. 2016 má spotrebiteľ právo využiť tzv. mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Subjektom mimosúdneho konania je v prípade internetového obchodu Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 

5. Kontaktné údaje predávajúceho: Adresa špedičného miesta: Olzalogistic – Savicki.sk, Lipová 6, 737 01 Český Těšín. Adresa elektronickej pošty info@savicki.sk.

Kategória